2016 рік

– для комерційної фірми досліджено зразок води для наповнення рифових акваріумів з метою визначення ряду параметрів, необхідних для контролю її складу. Встановлено, що більшість показників відповідають значенням, вказаним у наданому замовником списку параметрів, критичних для рифового акваріуму.


– для приватної особи досліджено зразок аерозольного препарату на предмет присутності у ньому міноксидилу. Методом рідинної хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією встановлено, що  зразок містить у своєму складі міноксидил.


– для приватної особи досліджено зразок вівсяних висівок на наявність у ньому отрутохімікатів, зокрема додатково внесених у готовий продукт отрутохімікатів побутового призначення. Скринінг вилучених у екстракті отрутохімікатів проводили методом газової хроматографії із мас-спектрометричною детекцією. Встановлено, що до дослідженого зразка готового продукту не було додатково внесено отрутохімікатів, зокрема отрутохімікатів, призначених для побутового вжитку.


– для приватної особи досліджено зразок косметичного засобу з метою встановлення наявності в ньому рослинної олії, етанолу та гліцерину. За допомогою методів ІЧ-спектроскопії, спектроскопії магнітного резонансу на атомах водню, а також газової хроматографії із мас-детекцією встановлено, що основним компонентом косметичного засобу є рослинна олія. Етанолу і гліцерину в зразку не виявлено, проте виявлено незначні кількості інших сполук спиртової природи: ряд компонентів віддушки, дипропіленгліколь та фенілетиловий спирт.


– для комунальної установи досліджено зразок технічної кам’яної солі з метою визначення вмісту хлориду натрію. Методом порошкової рентгенівської дифрактографії підтверджено, що основним компонентом досліджуваного зразка є хлорид натрію, титриметрично встановлено вміст хлориду натрію у зразку (95,6±0,3 % по масі).


– для комерційної фірми проведено дослідження трьох зразків емульсії, отриманої в процесі гідратації рослинної олії, з метою визначення вмісту води, виділення фракцій жирів і фосфоліпідів методом препаративної хроматографії та визначення їх відсоткового вмісту з контролем повноти розділення методом тонкошарової хроматографії.


– для українського загальнонаціонального телеканалу досліджено зразок волокна невідомого походження. Мета дослідження – перевірка факту синтетичного походження зразка шляхом визначення основного матеріалу, з якого складається надане волокно, за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії з Фур’є-перетворенням із використанням методики порушеного повного внутрішнього відбиття. Встановлено, що основним складником зразка є білковий матеріал природного походження, близький за структурою до людського волосся чи шерсті ссавців. Відмінність ІЧ-спектрів синтетичних сполук і досліджуваного зразка свідчить про те, що зразок не є синтетичним матеріалом.


– для приватної особи перевірено факт забруднення важкими металами ґрунту і води (резервуар неочищеної питної води, водопровід житлового будинку, природна водойма). Перевищень допустимого вмісту важких металів, окрім мангану, у пробах води з резервуару та природної водойми не виявлено, однак система водоочистки вилучає надлишкову кількість мангану та приводить його вміст у межі ГДК. Досліджуваний ґрунт не містив значимих кількостей важких металів.


– для приватної особи визначено фазовий склад зразка глини і перевірено наявність мінералу монтморилоніту в зразку. У ході дослідження встановлено, що основним компонентом зразка є кварц (від 72 до 84 %), також було виявлено мусковіт (від 4 до 14 %) та каолін (від 6 до 8 %). У зв’язку з особливостями природи досліджуваного зразка, що являє собою складну суміш речовин, достовірне встановлення присутності чи відсутність монтморилоніту провести не вдалося. Враховуючи ймовірність присутності монтморилоніту в зразку, його кількість коливається у межах від 5 до 7 %.


– для комерційної фірми досліджено два зразки гранульованого поліетилентерефталату з різних партій з метою встановлення причини появи різкого специфічного запаху одного зі зразків. З’ясовано, що ймовірною причиною утворення неприємного запаху при нагріванні одного зі зразків є виділення з нього незначних кількостей альдегідів – нонаналю та деканалю.


– для комерційного телевізійного каналу було проведено дослідження гранул невідомого походження з метою встановлення основних складових компонентів зразка та перевірки наявності в ньому синтетичних отрутохімікатів. Виявлено, що досліджений зразок являє собою гранули крохмалю з незначними домішками вуглеводнів, їх бромпохідних, ефірів та амідів жирних кислот. Типових синтетичних органічних інсектицидів у зразку не виявлено, однак не виключається можлива присутність у зразку нелетких отрутохімікатів.


– для українського телевізійного каналу проведено наукове дослідження зразка пилу з метою оцінки вмісту вмісту жирних кислот у вільній формі та у формі солей. У зразку знайдено 2,1 % вільних жирних кислот та 2,6 % жирних кислот у формі солей.


– для приватної особи проведено дослідження п’яти зразків ґрунту з метою перевірки факту забруднення ґрунтів важкими металами та субстанцією «Меланж» – компонентом ракетного палива. У ході дослідження виявлено, що зразки ґрунту мають нейтральне або лужне значення рН, а вміст нітрат-іонів лежить у межах норми ДСанПіН 2.2.7.029-99, що вказує на відсутність забруднення ґрунтів компонентом ракетного палива «Меланж». Однак у результаті порівняння елементного складу зразків із санітарними нормами для ґрунтів сільськогосподарських угідь у всіх зразках виявлено перевищення норми допустимого вмісту миш’яку і міді, в одному з них ще й хрому та свинцю, а в іншому – кадмію, хрому та свинцю.


– для приватної особи досліджено зразок бурої вологої субстанції з метою визначення вмісту у зразку лігніну та ряду елементів, а також встановлення його властивостей як потенційного палива: вологості, вмісту золи, сірки та вуглецю, виходу летких речовин, питомої теплоти згорання.


– для приватного акціонерного товариства проведено пошук комерційно доступних інгредієнтів, що містять основні складники зразка дезінфікуючого засобу, попередньо визначені протягом виконання першого етапу дослідження. Для цього було досліджено український ринок сировини для побутової хімії та представлено інформацію про актуальні ціни й доступну фасовку необхідної продукції різних виробників.


– від комерційного телевізійного каналу було отримано зразок замороженої рідини – компоненту харчового продукту – заморожених креветок, для проведення дослідження з метою скринінгу типових консервантів і харчових барвників у складі зразка. Проведено направлений пошук речовин зі списку найбільш типових харчових добавок для морепродуктів, однак жодної сполуки зі списку не було виявлено.


– для фармацевтичного концерну (Німеччина) досліджено зразки ґрунту з метою вимірювання вмісту залишкових кількостей діючих речовин наданого препарату – ізоксафлютолу, тієнкарбазон-метилу і ципросульфаміду. З використанням методу, оптимізованого шляхом опрацювання ряду методичних вказівок і методик аналізу, отримано значення, суттєво менші від затверджених гігієнічних норм по вмісту сполук, що визначалися.


– для приватної особи досліджено зразок кам’яного вугілля, зокрема встановлено його вологість, визначено вміст у ньому золи, сірки, вуглецю та летких речовин, виміряно параметри калорійності.


– для приватної особи досліджено зразок бурої вологої субстанції (лігніну) як потенційного палива. Визначено його вологість, вміст золи, сірки та вуглецю, вихід летких речовин, виміряно параметри калорійності, а також встановлено вміст ряду елементів у зразку.


– для комерційної фірми досліджено зразок рідини для стимуляції росту рослин з метою перевірки присутності в ньомузаявлених діючих компонентів. Доведено відсутність деяких складниківпрепарату, заявлених виробником, натомість виявлено завищений вміст мікроелементів.


– для приватної особи проведено експрес-аналіз молока. Встановлено відсутність нейтралізуючих речовин (соди, аміаку та ін.), добавок солей та антибіотиків. До початку дослідження зразок зберігався близько трьох днів, через що було отримано занижене значення ОВП.


– для фармацевтичного концерну (Німеччина) досліджено ряд зразків отрутохімікатів зі складу виробника і таких же продуктів невідомого походження, наявних на ринку, з метою порівняння складу зразків за основними компонентами та присутніми у них домішками. Встановлено, що склад препаратів збігається за вмістом основних компонентів, однак містить різні домішки. Це свідчить про те, що зразки зі складу і продукти, наявні у продажу, виготовлені з використанням різної сировини, у різних умовах або належать до різних партій.

наукові дослідження