2017 рік

– для комерційної фірми проведено аналіз повітря кімнати новобудови на вміст карбонільних сполук. Встановлено відсутність перевищень допустимого вмісту виявлених сполук у повітрі кімнати. Для виявлення джерела емісії виявлених сполук проведено хімічний аналіз зразка будівельного матеріалу з кімнати на предмет виділення з нього у повітря органічних речовин карбонільної природи. Встановлено, що досліджений матеріал виділяє одну з речовин, що були попередньо виявлені в повітрі кімнати.


– спільно з лабораторією PRISM Analytical Technologies (США) для приватної особи проведено аналіз повітря кімнати на вміст формальдегіду та інших летких органічних речовин, а також з метою перевірки наявності небезпечних органічних речовин і продуктів життєдіяльності плісняви. Серед ідентифікованих у повітрі кімнати забруднювачів перевищення норми вмісту спостерігалося лише для формальдегіду, вміст інших виявлених сполук знаходився у межах ГДК.


– для державної установи проведено хімічний аналіз рідини темно-коричневого кольору (конденсату, утвореного з піролізного газу) з метою визначення вмісту води в конденсаті методом титрування за Карлом Фішером і скринінгу основних органічних речовин методом газової хроматографії із мас-спектроскопічною детекцією. У результаті встановлено вміст води у зразку й ідентифіковано більш ніж 150 окремих органічних сполук, серед яких виявлено ряд речовин класу поліароматичних вуглеводнів.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз косметичної рідини з метою визначення вмісту розчинників, виявлення інших летких органічних сполук, зокрема ефірних олій та вітаміну Е. Під час дослідження було встановлено вміст різних розчинників у зразку, а також ідентифіковано ряд інших летких органічних сполук, що використовуються як віддушки та консерванти для косметичних засобів; ефірних олій та вітаміну Е виявлено не було.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз пластикового виробу. Мета дослідження – ідентифікація полімерних матеріалів, з яких виготовлено частини зразка. Встановлено, що зразок виготовлений з твердого поліуретанового матеріалу з використанням з’єднувальних елементів, виготовлених із поліаміду.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз продукту корозії, що утворився на поверхні металевої деталі. Метою дослідження було з’ясування причин порівняно швидкої корозії металевих об’єктів на території приміщень замовника. У лабораторії було проведено комплексне наукове дослідження зібраних проб продуктів корозії, у результаті чого було виявлено чинник, що спричиняє руйнування металевих деталей, та запропоновано способи уникнення подальших корозійних процесів.


– для комерційної фірми проведено аналіз ряду зразків пігментів з метою характеризації їх елементного та морфологічного складу. Визначено елементний склад зразків, зареєстровано їх мікрофотографії із застосуванням сканувального електронного мікроскопу.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз органічних і мінеральних добрив з метою визначення вмісту в них різних форм азоту. У ході досліджень було експериментально перевірено ефективність роботи установки К’єльдаля, у результаті чого були отримані достовірні результати визначення вмісту азоту в зразках добрива.


– для приватної особи досліджено зразок капсул біологічно активної добавки з метою визначення вмісту основного заявленого компоненту. Визначено вміст основного компоненту в капсулах, а також встановлено наявність додаткової речовини в зразку.


– для комерційної фірми проведено наукове дослідження зразків тканини з метою виявлення у їх складі потенційно шкідливих сполук, що викликають подразнення шкіри в персоналу, який у процесі роботи регулярно контактує з наданими для дослідження тканинами. Встановлено, що потенційною причиною виникнення подразнення є визначена речовина, що в значних кількостях екстрагується водою із забруднених зразків. Додатково замовнику запропоновано способи очищення тканин від виявленого забруднювача.


– для комерційної фірми проведено аналіз зразка ґрунту з метою перевірки факту присутності та ідентифікації отрутохімікатів у ньому. У зразку виявлено ряд сполук, що є типовими компонентами гербіцидних препаратів.


– для комерційної фірми досліджено зразок концентрату гербіцидного препарату з метою перевірки присутності у зразку основних діючих речовин. Окрім заявлених компонентів, у зразку було встановлено присутність ще ряду сполук.


– для приватної особи досліджено зразки кондитерських виробів для визначення їх харчової та енергетичної цінності. Встановлено вміст жирів, білків і вуглеводів у зразках та розраховано їх енергетичну цінність.


– для приватної особи проведено аналіз зразка відпрацьованого мастила і масляного фільтра з метою ідентифікації складу та вимірювання вмісту механічних домішок, затриманих на масляному фільтрі. Встановлено основні складники механічних домішок у зразку, сумарний вміст домішок визначено гравіметрично.


– для комерційної фірми досліджено зразки охолоджувальних рідин з метою характеризації їх складу. Під час дослідження було виміряно вміст етиленгліколю, гліцерину, води і нелеткого залишку в зразках, а також показано присутність в них домішок інших летких органічних компонентів, зокрема метилового спирту.


– для зарубіжної комерційної фірми проведено комплексне наукове дослідження зразка стічних вод з метою оцінки їх способу очистки. У рамках дослідження було виміряно такі параметри зразка: хімічне та біологічне споживання кисню, вміст спливаючих і завислих речовин, хлоридів, сульфатів, загального, нітратного та нітритного нітрогену, визначено рівень рН, електропровідність, забарвленість й охарактеризовано його елементний склад.


– для приватної особи досліджено зразки кондитерських виробів (цукерок) з метою визначення вмісту білків, жирів, вуглеводів та енергетичної цінності. У результаті вимірювань було показано відмінність харчових характеристик шоколадних і фруктових цукерок.


– для комерційної фірми проведено аналіз зразка піску з метою визначення в ньому вмісту оксидів калію та натрію. У результаті вимірювань за методикою ДСТУ у зразку було виявлено нехарактерно високі кількості оксидів відповідних металів.


– для комерційної фірми проведено наукове дослідження зразка рідини невідомого походження з метою встановлення причини руйнування алюмінієвого ковпачка скляної ємності, у якій було надано зразок. Виявлено присутність у зразку лугу з високим процентним вмістом, що й стало причиною руйнування алюмінієвого ковпачка. Також встановлено, що зразок містить поверхнево активні речовини, що означає його приналежність до лужних миючих засобів.


– для комерційної організації проведено вимірювання вмісту води у зразку дизельного палива. Виявлено, що зразок містить значно більше води, ніж передбачено нормами, встановленими для дизельного пального марки ДП Євро-5.


– для приватної особи проведено аналіз зразка замороженої червоної риби з метою встановлення його елементного складу, зокрема для перевірки наявності в ньому важких металів і ртуті. Виявлено, що вміст ртуті та важких металів у зразку не перевищує встановлених ГДК для морської риби.


– для комерційної фірми досліджено зразок моторного мастила з метою виявлення в ньому сторонніх домішок, зокрема етиленгліколю і води. Встановлено наявність гліцерину в зразку та визначено в ньому вміст води.


– для комерційної фірми проведено аналіз ґрунту з метою ідентифікації в його складі механічних домішок. Встановлено, що основним компонентом включень є карбонат кальцію у формі природного мінералу – кальциту.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз зразка біологічно активної добавки до їжі з метою ідентифікації основних діючих речовин препарату і перевірки їх приналежності до заявлених виробником рослинних складників. Виявлено низку органічних сполук, дві з яких виявилися не характерними екстрактивними сполуками для заявлених рослинних компонентів зразка та, імовірно, були додані до нього окремо.


– для приватної особи досліджено фармацевтичний препарат з метою перевірки присутності в ньому низькомолекулярних нелетких домішок органічної природи. За результатами досліджень підтверджено присутність Трилону Б у зразку та додатково визначено його кількісний вміст титриметрично.


– для приватної особи проведено пробовідбір забруднювачів повітря приміщення, в якому проводилися ремонтні роботи. У результаті дослідження було встановлено значне перевищення ГДК формальдегіду, ацетальдегіду, бензальдегіду, а також виявлено значні кількості неідентифікованих карбонільних сполук у повітрі приміщення. Рекомендовано проведення більш детального дослідження повітря приміщення з метою ідентифікації всіх забруднювачів.


– для загальноукраїнського телеканалу досліджено зразок речовини невідомого походження з метою виявлення в ньому летких органічних отрутохімікатів. Результати проведених хроматографічних досліджень показали, що летких отрутохімікатів органічної природи зразок не містить.


– для комерційної фірми проведено аналіз зерна з метою виявлення в ньому пестициду квінтозену хроматографічним методом. Встановлено, що зразок не містить квінтозен, продуктів його деградації чи інших синтетичних отрутохімікатів на рівні концентрацій не більше 0,01 мг/кг.


– для комерційної фірми досліджено зразок кормової добавки з метою виявлення та кількісного визначення в ньому вмісту синтетичного вітаміну Е. Встановлено, що зразок не містить синтетичної форми вітаміну Е-ацетату α-токоферолу, натомість у ньому виявлено вітамін Е природного походження та встановлено його вміст.


– для комерційної фірми проведено аналіз зразка піску з метою встановлення в ньому вмісту органічних домішок. Результати комплексного вимірювання показали, що в наданому зразку вміст органічних домішок знаходиться на межі визначення і складає не більше 0,01 %.


– для приватної особи досліджено зразки 4 фармацевтичних препаратів з метою виявлення та кількісного визначення вмісту діючих речовин, заявлених на упаковці. Результати досліджень за стандартними фармакопейними методиками показали, що надані препарати дійсно містять вказані діючі речовини в зазначених кількостях.


– для приватної особи проведено аналіз повітря з метою встановлення причин виникнення запаморочення та слабкості під час перебування у домі, де тривають ремонтні роботи. Проведено пробовідбір забруднювачів повітря приміщення та досліджено зразки ізолювального матеріалу. Встановлено значне перевищення ГДК формальдегіду в повітрі. Його підвищений вміст, імовірно, пов’язаний з присутністю в приміщенні формальдегідвмісного полімерного теплоізолювального матеріалу.


– для приватної особи досліджено зразок речовини невідомого походження з метою визначення в його складі цінної природної сировини – амбри. Згідно з результатами хроматографічних досліджень, компонентів, типових для природної амбри, в екстрактах зразка не виявлено.


– для приватної особи проведено аналіз порошку невідомого походження. За інформацією замовника, зразок знаходить своє використання як вологоутримувальна добавка до бетону. На основі результатів ряду досліджень та опрацювання наукових і патентних публікацій було встановлено, що основним складником наданого зразка є полімерний матеріал, що з високою імовірністю є кополімером кількох різних акрилових мономерів.


– для приватної особи проведено скринінг елементного складу зразка пігменту методом рентгено-флуоресцентного аналізу. Встановлено, що в зразку основним металічним елементом є Титан, виявлено присутність у ньому сполук Алюмінію та Кремнію, а також слідові кількості сполук ряду інших елементів.


– для комерційної фірми досліджено зразок забрудненого гартованого автомобільного скла з метою характеризації забруднень методом електронної мікроскопії. Виявлено, що забруднення на зразку виникли в результаті процесів ерозії скла, а саме: витравлення силікатів лужних металів, імовірно, під дією лужних розчинів. Додатково було запропоновано спосіб очищення скла та рекомендації щодо захисту скла від подальшої ерозії.


– для комерційної фірми проведено аналіз зразка виробу з полімерного композиту з метою ідентифікації основних полімерних складників зразка і неорганічного наповнювача. Встановлено, що зв’язувальним, використаним під час виготовлення зразка, є полімер класу поліамідів, а неорганічним наповнювачем є пігмент, що складається зі сполук магнію та титану.


– для комерційної фірми досліджено два зразки конструкційних матеріалів «сендвіч-панель» і порівняльний зразок твердого клеєвого праймера з метою ідентифікації сторони, на яку був нанесений клеєвий праймер. Ґрунтуючись на результатах ряду спектроскопічних досліджень, було знайдено підтвердження факту нанесення клеєвого праймера на одну із сторін кожної панелі.


– для приватної особи досліджено зразок твердого палива з метою визначення його паливних характеристик. Зокрема, виміряно параметри калорійності палива, визначено вміст карбону та сірки, вміст летких речовин, визначено вологість і зольність зразка.


– для комерційної фірми проведено наукове дослідження зразка піску з лиману з метою визначення в ньому домішок солі. Встановлено, що в дослідженому піску міститься не більше 0,02 % солі (хлориду натрію).


– для приватної особи досліджено бджолиний віск з метою з’ясування безпечності зразка. Після проведення низки вимірювань встановлено відсутність синтетичних отрутохімікатів та інших синтетичних органічних речовин у зразках воску, виміряно їх кислотне число.


– для приватної особи виконано аналіз зразка рідкого цинкового добрива з метою встановлення вмісту його компонентів, відповідно до технічної документації зразка. Визначено вміст цинку та нітрат іонів у зразку, додатково виявлено в ньому присутність аміачного азоту (амоній-іону). Результати вимірювання вмісту цинку та азоту добре корелюють із заявленими виробником значеннями. Вміст азоту визначали лише в одній із можливих форм.


– для приватної особи досліджено зразок пелет із рослинної сировини. Визначено паливні характеристики зразка: його вологість, вміст золи, сірки, вуглецю, вихід летких речовин та питому теплоту згорання.


– для приватної особи досліджено зразок пігменту для татуажу з метою ідентифікації його компонентів, зокрема органічних та неорганічних. Результати аналізу підтвердили присутність у зразку різних неіоногенних поверхнево-активних речовин (Triton X-100, етоксильованого додеканолу, поліпропіленгліколю). У пігменті виявлено катіонні поверхнево-активні речовини – четвертинні амонійні солі (ЧАС). Ідентифіковано органічні барвники – Sudan III та Sudan IV, встановлено вміст неорганічного пігменту – сажі.


– для приватної особи досліджено зразок невідомої речовини, що утворилася на поверхнях теплообміну в ході технологічного процесу. Встановлено склад зразка, його основним компонентом виявився магнетит. Спираючись на дані наукових публікацій та патентів, було запропоновано способи усунення та попередження подібних забруднень поверхонь теплообміну.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз зразка невідомої маслянистої рідини для ідентифікації її компонентів та визначення походження і призначення досліджуваної субстанції. Встановлено, що зразок містить типову віддушку Лімонен та очищений рідкий парафін. Отруйних та небезпечних речовин у зразку не виявлено. Це дає змогу стверджувати, що досліджуваний зразок є ароматизованим маслом для побутового вжитку.


– для комерційної фірми досліджено зразки пластикового виробу – поліетиленової труби чорного кольору із поверхневими дефектами – з метою визначення природи включень на поверхні виробів. За результатами проведених фізико-хімічних досліджень виявлено, що склад домішок наданих зразків відрізняється: неорганічні оксиди металів, силікати та фосфати в одному зразку, а також фторопласт, крейда та інші неорганічні солі в другому.


– для приватної особи досліджено зразок плодів полуниці з метою визначення вмісту нітратів. У рамках дослідження було здійснено селективне вимірювання точного вмісту нітратів у зразку. Встановлено, що отримане значення не перевищує гранично допустимого вмісту нітратів у полуниці – 100 мг/кг.


– від комерційної фірми для проведення наукових досліджень було отримано зразки розчину для холодильних установок на основі броміду літію. Метою дослідження була перевірка зразка за рядом параметрів, відповідно до вимог технічної документації, наданої замовником. Зокрема було виміряно вміст літію, молібдену, хрому і бромідів, проведено визначення лужності та вмісту розчинних продуктів корозії мідних і залізних поверхонь. Встановлено, що досліджені зразки за визначеними параметрами відповідають вимогам наданої технічної документації.


– для комерційної фірми проведено наукове дослідження з метою контролю ряду параметрів зразка препарату «Мажеф» – солі мангану, що використовується для фосфатування металевих виробів. У результаті вимірювань визначено втрати при висушуванні зразка, встановлено його елементний склад, виміряно вміст вільної фосфорної кислоти, а також ідентифіковано домішки сполук Сульфуру та галогенів. Отримані результати цілком відповідають технічній документації зразка.


– для приватної особи проведено аналіз зразка очищеної води для встановлення якості роботи очисних споруд. Встановлено присутність і визначено вміст ряду елементів. З’ясовано, що надана для дослідження вода майже не містить сторонніх мінеральних компонентів. Хоча й було виявлено незначні кількості натрію, сліди магнію, кальцію, селену, очисну систему можна вважати ефективною.


– для комерційної фірми досліджено зразки гідрофобізованої крейди. Із використанням методу лазерної дифракції було встановлено їх гранулометричний склад.


– для приватної особи проведено комплексне екологічне дослідження присадибної ділянки з метою оцінки екобезпечності території. Спеціалісти ОТАВИ провели вимірювання рівнів електромагнітного поля та радіаційного фону, а також здійснили пробовідбір усереднених зразків ґрунту і зразків води з озера приватної ділянки для подальшого проведення наукового дослідження. Хімічні дослідження включали перевірку присутності в зразках шкідливих летких органічних речовин, визначення вмісту токсичних елементів та ряду інших елементів, вмісту поліхлорованих дибензодіоксинів і поліхлорованих дибензофуранів (ПХДД та ПХДФ), а також визначення вмісту аніонних поверхнево активних речовин у зразку води. За результатами дослідження встановлено, що вода з озера не містить екологічних забрудників, а в ґрунті виявлено сліди хлорвмісного пестициду ДДЕ та ряду поліароматичних сполук.


– для приватної особи досліджено зразок харчової добавки з метою встановлення наявності в ній основного заявленого компоненту – нікотинаміду рибозиду. У ході досліджень доведено відсутність у зразку нікотинаміду рибозиду, натомість як основний компонент визначено нікотинамід.


– для приватної особи досліджено зразок глини з метою визначення в ньому вмісту органічних домішок. У результаті вимірювань за методикою ГОСТ встановлено, що в зразку глини вміст органічних домішок складає менше 0,1 % в перерахунку на органічний вуглець.


– для приватної особи досліджено зразок відходів паперової промисловості. Встановлено вологість, вміст золи, сірки, вуглецю, вихід летких речовин та питому теплоту згорання зразка.


– для комерційної фірми проведено порівняльне дослідження зразків салатів закордонного та вітчизняного виробництва з метою виявлення причини різного терміну їх зберігання. Для цього зроблено перевірку на наявність додаткових консервуючих речовин органічної та неорганічної природи в зразку закордонного виробництва.


– для приватної особи досліджено зразок миючого засобу, визначено основні складники зразка. Встановлено їх приблизний вміст з метою подальшого відтворення рецептури зразка.


– від комерційної організації отримано три зразки косметичних засобів для фарбування брів з метою визначення присутності в них природних і штучних барвників чи продуктів їх деградації. За результатами дослідження проведено інтерактивний семінар із веб-трансляцією.


– для приватної особи визначено кількість міграції органічних сполук і ряду хімічних елементів з харчової полімерної плівки в дистильовану воду. Отримані результати порівнювали зі значеннями допустимої кількості міграції (ДКМ), зазначеними в санітарних нормативних документах.


– для приватної особи досліджено зразок засобу для декору тіла. Визначено основні компоненти зразка і встановлено їх приблизний вміст з метою розробки рецептури для відтворення досліджуваного засобу.


– для українського комерційного телеканалу проведено наукове дослідження зразка таблетованої субстанції невідомого походження. У ході досліджень було підтверджено відсутність у зразку токсичних елементів, а також отрутохімікатів органічної природи.


– для приватної особи досліджено зразок концентрату активної піни хроматографічними методами з метою виявлення в ньому летких органічних сполук та поверхнево активних речовин.


– від комерційної фірми отримано зразок порошкоподібної субстанції білого кольору для проведення ідентифікації основної неорганічної речовини у його складі. Під час дослідження було встановлено, що зразок складається із фосфату калію монозаміщеного.


– для приватної особи ідентифіковано один із компонентів неоднорідної порошкоподібної суміші. У результаті досліджень встановлено, що невідомим складником є лізину гідрохлорид.


– для комерційної організації досліджено зразок вугілля. Встановлено вологість, визначено вміст золи, сірки, вуглецю, вихід летких речовин та питому теплоту згорання зразка.


– для приватної особи досліджено зразки білої фарби методом рентгенофлуоресцентного аналізу з метою ідентифікації елементного складу зразків.


– для комерційної фірми досліджено зразок невідомої прозорої рідини. Відповідно до поставленої мети підтверджено факт присутності в зразку саме диметилдитіокарбамат-іону та визначено його вміст у перерахунку на натрієву сіль у зразку.


– для приватної особи проведено тестове експрес-дослідження ряду зразків овочів (як свіжих, так і заморожених) з метою оцінки рівня забрудненості зразків нітрат-іонами.


– для приватної особи досліджено зразок у вигляді пастоподібного екстракту ехінацеї пурпурової. Згідно з метою дослідження проведено кількісне визначення вмісту цикорієвої кислоти в зразку.