2018 рік

– для приватної особи проведено хімічний аналіз зразків невідомих натуральних лікарських засобів у мазевій формі з метою ідентифікації основних компонентів зразків та перевірки присутності у їх складі синтетичних фармацевтичних речовин. Cеред складників зразків ліків ідентифіковано основні активні компоненти, консерванти, деякі ароматизатори і визначено склад мазевої основи. На підставі результатів аналізу запропоновано рецептуру виготовлення аналогів наданих зразків.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз натурального косметичного засобу з метою ідентифікації його складників і характеризації безпечності виявлених компонентів. За результатами хімічного аналізу було ідентифіковано основні компоненти косметичного засобу. У ході дослідження було встановлено присутність та виміряно вміст у зразку фенолу – речовини, що класифікується як високонебезпечна.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз органічного добрива з метою характеризації його амінокислотного профілю. У ході аналізу було ідентифіковано ряд амінокислот у складі зразка та проведено вимірювання їх вмісту.


– для міжнародної комерційної фірми проведено комплексне екологічне дослідження її офісного приміщення. У рамках екодослідження було проведено інструментальне вимірювання рівня електромагнітного випромінення та рівня радіаційного фону офісного приміщення, а також проведено аналіз повітря приміщення на вміст карбонільних сполук. Результати комплексного аналізу: усереднені результати інструментальних аналізів, а також вміст у повітрі офісу ряду карбонільних сполук не перевищують норм, встановлених українським законодавством. Однак виявлено значне перевищення норми вмісту оцтового альдегіду в повітрі офісу.


– для іноземної комерційної фірми проведено комплексний аналіз токсичності ряду зразків води та овочів. Зокрема, проведено аналіз вмісту важких металів та токсичних елементів у зразках, виконано скринінг на присутність залишків пестицидів і нафтопродуктів у зразках води та визначено вміст нітратів у зразках овочів. У результаті дослідження виявлено незначне перевищення вмісту нітратів та бору в деяких зразках овочів, інші виміряні показники знаходились у межах допустимих значень, як за українським законодавством, так і за європейськими нормативами.


– у співпраці з хімічною лабораторією PRISM Analytical Technologies проведено хімічний аналіз повітря одного з київських офісних центрів. Мета дослідження – встановити причини виникнення специфічного запаху в приміщенні офісу. Проведено порівняльний аналіз хімічних забруднювачів повітря офісу та речовин, що виділяються з матеріалів, використаних для оформлення його інтер’єру. Встановлено, що причиною специфічного запаху є присутність у повітрі офісного приміщення ряду речовин карбонільної природи. Додатково виявлено джерело їх емісії.


– для закордонної комерційної фірми проведено хімічний аналіз стічних вод та осадів з очисних споруд. Для зразків води визначено біологічне споживання кисню та вміст спливаючих і завислих речовин, для зразків осадів із очисних споруд виміряно вміст залишку після висушування та втрат при прожарюванні.


– для комерційної фірми проведено порівняльне дослідження паливних характеристик ряду зразків твердих відходів виробництва агропромислового комплексу. Під час дослідження визначено вологість, зольність і вміст летких речовин зразків. Встановлено вміст вуглецю та сірки в них, розраховано параметри калорійності. За результатами вимірювань встановлено, що деякі із зразків за паливними характеристиками наближаються до деревного вугілля.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз рідини для обробки скляних поверхонь акваріумів. Метою дослідження була оцінка безпеки застосування засобу для персоналу, матеріалів чи мешканців акваріумів. У результаті аналізу було ідентифіковано компоненти рідини. Безпечні умови експлуатації зразка було описано з огляду на інформацію, наведену в доданих паспортах безпеки на виявлені розчинники і в патентних публікаціях про способи застосування нелетких складників зразка.


– для державної організації проведено хімічний аналіз зразка бурої пастоподібної субстанції невідомого походження. Метою дослідження була ідентифікація основних складників субстанції та характеризація безпечності виявлених компонентів. Після детального дослідження фізико-хімічних властивостей зразка було ідентифіковано його основні складники та визначено їх вміст у субстанції. Охарактеризовано рівень небезпечності зразка для навколишнього середовища та запропоновано способи його безпечної утилізації.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз зразка мінеральних відкладень з твердопаливного котла з метою ідентифікації його основних складників. Визначено елементний склад зразка та характеризовано його кристалічні фази, у результаті чого встановлено основні компоненти досліджених відкладень.


– для приватної особи проведено наукове дослідження елементного складу респірабельної фракції пилу в повітрі житлового приміщення. Спеціалістом лабораторії було відібрано проби забруднення повітря з метою подальшого хімічного аналізу. У результаті комплексного дослідження встановлено, що на момент пробовідбору респірабельна фракція пилу повітря досліджуваного приміщення не містила токсичних елементів, у т.ч. важких металів, у кількостях, що перевищують межі допустимого рівня вмісту елементів, наведених у міжнародних нормативних документах.


– для комерційної фірми проведено наукове дослідження зразків фармацевтичних субстанцій. Метою наукового дослідження була характеризація структури домішки, що присутня в обох зразках на рівні не більше 1%. Під час дослідження було вивчено особливості фрагментації класу сполук, до яких відноситься діюча речовина зразків – стероїдних глікозидів. У результаті виявлено присутність додаткової домішки в кожному із зразків та описано структури всіх ідентифікованих речовин.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз кородованого металевого проводу. Метою дослідження було виявлення чинників, що викликають корозію металевих деталей. За результатами дослідження зразків методом скануючої електронної мікроскопії з оцінкою елементного складу було виявлено чинники, що спричинили корозію зразків, та показано, що корозійні процеси проходили за різних умов.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз ґрунту. Метою дослідження – перевірка факту привнесення у зразок понаднормових кількостей органічних отрутохімікатів, зокрема гербіцидної дії. За результатами проведеного аналізу було встановлено відсутність у наданому на аналіз зразку ґрунту летких синтетичних отрутохімікатів і нелетких гербіцидів. Отже, факт понаднормового привнесення синтетичних органічних отрутохімікатів у зразок не було підтверджено.


– для приватної особи проведено хімічний аналіз рідкого косметичного засобу для обличчя. Метою дослідження була ідентифікація компонентів зразка і встановлення їх орієнтовного вмісту в ньому. Під час проведення ряду досліджень було встановлено склад косметичного засобу та описано властивості кожного з віднайдених компонентів.


– у приміщенні офісу комерційної фірми спеціалістом лабораторії було проведено відбір проби аерозольної фракції пилу для подальшого лабораторного дослідження його елементного складу. У результаті проведеного дослідження встановлено, що на момент відбору проби аерозольна фракція пилу повітря досліджуваного приміщення не містила визначуваних елементів, у тому числі важких металів та інших токсичних елементів, у кількостях, що перевищують межі допустимого рівня вмісту елементів, нормованого міжнародними дослідницькими організаціями.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз фармацевтичної субстанції з метою встановлення вмісту в ній діючої речовини. Для дослідження відносного вмісту діючої речовини у зразку замовником було надано референтний зразок із відомим вмістом діючої речовини. Як показали результати аналізу, у референтному зразку виявлено неочікувано менший вміст діючої речовини і більший вміст сторонніх речовин, у порівнянні зі зразком, наданим на дослідження.


– для приватної особи виконано хімічний аналіз низки порошкоподібних зразків – побічних продуктів виробництва силану. Мета дослідження – ідентифікація основних складників зразка. За результатами дифрактографічних досліджень зразків було описано їх основні кристалічні фази.


– для комерційної фірми проведено аналіз харчових продуктів. Мета наукового дослідження – визначення харчової та енергетичної цінності зразків. Під час дослідження було визначено вміст жирів, білків та вуглеводів у зразках та розраховано калорійність продуктів.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз зразка порошкоподібного накипу, що утворився на поверхнях теплообміну випарної системи одного із заводів фірми. Мета наукового дослідження – виявлення та оцінка вмісту основних складників зразків. У лабораторії було проведено комплексне наукове дослідження осадів. У результаті аналіз було ідентифіковано основні складники зразків накипу та запропоновано способи їх видалення з поверхонь теплообміну.


– для комерційної фірми проведено хімічний аналіз фармацевтичної субстанції. Мета дослідження – встановлення вмісту в зразку однієї з оптичних форм діючої речовини. Лабораторний аналіз підтвердив присутність у складі зразка фармацевтичної субстанції саме L-ізомеру діючої речовини та встановив його вміст на значно нижчому рівні, ніж було заявлено виробником.

химический анализ ОТАВА