Звіт про екологічне дослідження повітря житлового приміщення

На замовлення приватної особи спеціалістом ТОВ «НАУКОВО-СЕРВІСНА ФІРМА «ОТАВА» було проведено відбір проб забрудників повітря в житловому приміщенні для подальшого лабораторного дослідження.

Метою дослідження було визначення мікологічного забруднення повітря та вмісту карбонільних сполук (формальдегіду, ацетальдегіду, акролеїну, ацетону, пропіональдегіду, кротональдегіду, метакролеїну, 2-бутанону, бутиральдегіду, бензальдегіду, валеральдегіду, ізо‑валеральдегіду, метилбензальдегідів, гексальдегіду, 2,5-диметилбензальдегіду).

Пробовідбір для визначення вмісту карбонільних сполук було здійснено шляхом прокачування повітря досліджуваного приміщення впродовж фіксованого часу зі сталою швидкістю через сорбційну пробовідбірну трубку виробництва «SKC», серії 226-120 з силікагелем та 2,4‑динітрофенілгідразином (ДНФГ) в якості сорбенту (призначена для селективної фіксації забруднень повітря карбонільними сполуками).

Елюювання визначуваних сполук у вигляді їх ДНФГ‑похідних з трубки було проведено шляхом пропускання через неї фіксованого об’єму ацетонітрилу. Отриманий елюат було досліджено методом рідинної хроматографії з детекцією за поглинанням в ультрафіолетовому діапазоні з метою визначення присутності та вмісту ДНФГ-похідних коротколанцюгових летких карбонільних сполук. Паралельно зі зразком хроматографувалися калібрувальні розчини стандартів ряду ДНФГ-похідних альдегідів та кетонів відомої концентрації. Отримані хроматограми наведено в Додатку, рис. 1-2.

Розрахунок кількісного вмісту виявлених ДНФГ-похідних альдегідів і кетонів у елюаті проводився за порівнянням площ піків на хроматограмах елюату та калібрувальних розчинів з подальшим перерахунком на вміст відповідних карбонільних сполук у повітрі досліджуваного приміщення…

Ознайомитися з повним текстом звіту