Звіт про комплексне екологічне дослідження офісного приміщення

Для Замовника було проведено комплексне екологічне наукове дослідження приміщення компанії за адресою в м. Київ. Метою наукового дослідження було визначення рівня електромагнітного випромінення та рівня радіаційного фону офісного приміщення, а також дослідження повітря лабораторного приміщення на вміст карбонільних сполук.

_____.2018 р. було проведено інструментальне дослідження рівнів електромагнітного випромінювання та радіації в офісному приміщенні компанії замовника за адресою офісного приміщення Замовника.

Вимірювання були проведені у 10 точках.

Під час дослідження було використано такі прилади:

  • аналізатор електромагнітного випромінювання GIGAHERTZ SOLUTIONS HF-35C
  • аналізатор електромагнітного випромінювання TENMARS TM-195 (вимірювання напруженості електромагнітного поля та щільності потоку енергії електромагнітного випромінювання)
  • аналізатор радіоактивного випромінювання Стора РКС-01

Усереднені результати вимірювань у точках 1-10 подано в Додатку 1. Максимально допустимі значення наведено довідково згідно з інформацією наказу № 476 від 18.02.2002 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів», а також Єдиного збірника норм ЄС SBM-2008.

____.2018 р. за адресою офісу Замовника було проведено відбір проби забруднення повітря карбонільними сполуками приміщення для подальшого наукового дослідження з метою визначення вмісту в повітрі досліджуваного приміщення формальдегіду, ацетальдегіду, ацетону, бензальдегіду, циклогексанону, диетилкетону і 2,2-диметилпропаналю. Зразок було позначено внутрішнім номером ХХХ.

Відбір проби забрудників повітря було здійснено шляхом прокачування повітря досліджуваного приміщення впродовж фіксованого часу зі сталою швидкістю через скляний картридж, наповнений силікагелем із нанесеним ДНФГ виробництва SKC (№ 226-120 з озоновим скрубером). Подальше елюювання визначуваних сполук у вигляді похідних ДНФГ із сорбенту та дослідження елюату методом рідинної хроматографії з УФ детекцією проводилися відповідно до методики, зазначеної в EPA IP-6A.

Паралельно хроматографувався калібрувальний розчин стандартів ряду ДНФГ-похідних альдегідів та кетонів відомої концентрації. Зареєстровані хроматограми наведено у Додатку 2. Розрахунок вмісту виявлених ДНФГ-похідних альдегідів і кетонів у елюаті проводився за порівнянням площ піків на хроматограмах елюату та калібрувальних розчинів з подальшим перерахунком на вміст відповідних карбонільних сполук у повітрі досліджуваного приміщення. Результати проведених вимірювань разом із довідковою інформацією по гранично допустимим концентраціям наведені в Таблиці 1.

Додатково на хроматограмі елюату виявлено один інтенсивний пік із часом утримування 6,57 хв та 8 піків незначної інтенсивності, які за часом виходу не відповідають жодному із використаних стандартів. Це свідчить про присутність у повітрі дослідженої кімнати девяти додаткових неідентифікованих карбонільних сполук. Орієнтовний сумарний вміст невідомих сполук було розраховано за усередненою молекулярною масою використаних для калібрування карбонільних сполук…

Ознайомитися з повним текстом звіту

экологическое исследование офиса